Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika

Bosch sa počas koronakrízy spolieha na technické inovácie a pokračuje v ochrane klímy

Príprava na postupný nábeh výroby

  • Rýchlotest na Covid 19 s prístrojom Vivalytic
  • Výroba masiek a dezinfekčných prostriedkov
  • Ekonomický vývoj 2020: Recesie spôsobená koronakrízou má negatívny dopad na výhľad v tomto roku
  • CO2 neutralita: Globálne ciele v oblasti ochrany klímy 2020 budú dosiahnuté
  • Nový odbor podnikania: CO2 poradenstvo pre klimaticky neutrálnu ekonomiku
  • Technologická ofenzíva: Vstup do vodíkovej ekonomiky
  • Fiškálny rok 2019: obrat 77,7 miliárd eur 3,3 miliardy eur prevádzkový EBIT
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Po prerušení výroby v takmer 100 závodoch Bosch po celom svete počas toh-to mesiaca sa spoločnosť systematicky pripravuje na postupný nábeh výroby. „Pomocou spoľahlivých dodávok chceme uspokojiť pomaly rastúci dopyt na-šich zákazníkov a prispieť k čo najrýchlejšiemu zotaveniu globálnej ekonomi-ky," povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, na výročnej tlačovej konferencii. „Naším cieľom je synchronizo-vané zvyšovanie výroby a zabezpečenie dodávateľských reťazcov, predovšet-kým v automobilovej výrobe. V Číne sa nám to už podarilo. Našich cca 40 zá-vodov tam opäť vyrába a dodávateľské reťazce sú stabilné. V ostatných regió-noch na tom intenzívne pracujeme.“ Podľa Dennera spoločnosť pre zaistenie úspešného zahájenia výroby podniká početné opatrenia, aby sa zaistila odpo-vedajúca ochrana zamestnancov pred rizikom infekcie koronavírusom. Bosch sa takisto spolieha na koordinovaný a spoločný postup so zákazníkmi, dodá-vateľmi, úradmi a zástupcami zamestnancov.

Prínos k obmedzeniu pandémie koronavírusu

„Kedykoľvek je to možné, chceme naše know how zapojiť do snahy o obmedzenie pandémie, napríklad pomocou nášho novo vyvinutého rýchlotestu Co-vid 19 a nášho analyzátoru Vivalytic,“ uviedol Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch „Dopyt je obrovský. Robíme všetko pre to, aby sme výrazne navýšili výrobu a do konca roku ju oproti pôvodným plánom zvýšili o päťnásobok,“ povedal Denner. Spoločnosť Bosch plánuje v roku 2020 vyrobiť viac ako milión a v budúcom roku až tri milióny rýchlotestov. Analyzátor Vivalytic by mal by najprv používaný paralelne s doterajšími laboratórnymi testami v nemocniciach a lekárskych ordináciách predovšetkým na ochranu zdravotníckeho personálu, u ktorého je nevyhnutná rýchla dostupnosť výsledkov testov a to za menej než dve a pol hodiny. Rýchlotest je už dodávaný zákazníkom v Európe s nálepkou „len pre výskumné účely“ a po validácii sa môže používať. Bosch očakáva, že získa pre výrobok označenie CE do konca mája. Ďalší, ešte rýchlejší test, pomocou ktorého je možné spoľahlivo zistiť nákazu COVID-19 za menej ako 45 minút, je v konečnej fáze vývoja. „To, čo tu tvoríme, je presne podľa nášho motta Stvorené pre život,“ povedal Denner.

Bosch už spustil výrobu ochranných masiek. Trinásť závodov spoločnosti Bosch v deviatich krajinách, od talianskeho Bari cez Bursu v Turecku po Anderson v USA, už tieto masky vyrábajú z vlastnej iniciatívy pre svoje lokálne potreby. Okrem toho spoločnosť v súčasnej dobe stavia dve plne automatizované výrobné linky v lokalite Stuttgart-Feuerbach - ďalšie linky budú nasledovať v Erbachu (Odenwald) a v Indii a Mexiku. „Naša konštrukcia špeciálnych strojov navrhla zodpovedajúce zariadenie počas niekoľkých týždňov," povedal Denner. Spoločnosť takisto bezplatne sprístupnila konštrukčné plány ďalším firmám. Celkom je možné denne vyrobiť viac ako 500 000 masiek. Masky sú určené na ochranu zamestnancov spoločnosti Bosch v závodoch po celom svete. Okrem toho majú byť taktiež sprístupnené tretím stranám. Predpokladom je odpovedajúca certifikácia v jednotlivých krajinách. Bosch taktiež týždenne vyrába 5000 litrov dezinfekčného prostriedku v Nemecku a v Spojených štátoch pre zásobovanie svojich zamestnancov v amerických a európskych závodoch. „Naši zamestnanci tu odvádzajú skvelú prácu,“ povedal Denner.

Vývoj svetovej ekonomiky 2020: Recesia má negatívny dopad na výhľad

S ohľadom na súčasný fiškálny rok a pandémiu koronavírusu, očakáva spo-ločnosť Bosch, že svetová ekonomika bude čeliť významným výzvam. „Pripra-vujeme sa na globálnu recesiu, ktorá bude mať taktiež významný dopad na vývoj nášho podnikania v roku 2020,“ povedal prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a miestopredseda predstavenstva spoločnosti Bosch. V oblasti výroby automobilov Bosch aktuálne v roku 2020 očakáva na základe doposiaľ známych efektov pokles minimálne 20 percent. V prvom štvrťroku tohto roku klesli tržby skupiny Bosch o 7,3 percenta, a boli tak výrazne nižšie než v predchádzajúcom roku. Len v marci 2020 činil pokles 17 percent. Vzhľadom k mnohým nepredvídateľným okolnostiam sa spoločnosť necíti byť schopná urobiť predpoveď pre celý rok. „Dosiahnutie aspoň vyrovnaného výsledku vyžaduje veľké úsilie,“ uviedol finančný riaditeľ. „V tejto hlbokej kríze je naša široké diverzifikácia v rôznych oblastiach podni-kania výhodou.“

V súčasnej dobe sa koncentrujeme na rozsiahle opatrenia na zníženie nákladov a zaistenie likvidity. To zahŕňa ďalšie skracovanie pracovnej doby a obmedzenie výrob v mnohých závodoch po celom svete, krátenie platov odborníkov a manažérov, vrátane vedenia spoločnosti a časové predĺženie investícií. Začiatkom roku 2020 naviac spoločnosť Bosch spustila komplexný program na zlepšenie svojej konkurencieschopnosti. „Naším cieľom je vrátiť sa v strednodobom výhľade na zisk cca 7 percent, bez toho, aby sme opomínali naše zásadné budúce úlohy,“ povedal Asenkerschbaumer. „Na tom, súčasne so zvládnutím pandémie coronavírusu, tvrdo pracujeme.“ Vytvoríme tak finančný základ pre to, aby sme mohli využiť veľkú šancu skupiny Bosch budúcnosti.“

Ochrana klímy: Bosch dôrazne sleduje ambiciózne ciele

Navzdory súčasnej náročnej situácii je Bosch na dlhodobom strategickom kurze: Dodávateľ technológii naďalej sústavne sleduje ambiciózne ciele v oblasti ochrany klímy a vytvára zodpovedajúce aktivity pre rozšírenie udržateľnej mobility. „Aj keď sú v súčasnosti stredobodom pozornosti iné témy, nesmieme stratiť zo zretele budúcnosť našej planéty,“ povedal Denner.

Bosch takmer pred rokom oznámil, že bude koncom roku 2020 prvou celosvetovo aktívnou priemyslovou spoločnosťou vo všetkých 400 závodoch po celom svete klimaticky neutrálny. „Tento cieľ dosiahneme,“ povedal Denner. „Všetky závody v Nemecku sú od konca roku 2019 CO2 neutrálne, k dnešnému dňu sme celosvetovo na úrovni 70 percent.“ Pre dosiahnutie CO2neutrality spoločnosť investuje do energetickej účinnosti, zvyšuje podiel obnoviteľných energií na dodávkach energií, nakupuje viac zelenej elektriny a kompenzuje nevyhnutné emisie CO2. "Podiel kompenzácií CO2 bude v roku 2020 výrazne nižší, než bolo plánované - len 25 namiesto takmer 50 percent. Vo zvyšovaní kvality našich opatrení postupujeme rýchlejšie, než sme očakávali,“ povedal Denner.

CO2 neutrálna ekonomika: Založenie novej poradenskej spoločnosti

V oblasti ochrany klímy ide Bosch dvoma cestami, ktoré zaistia, že sa vlastné snaženie násobne odrazí v ekonomike: Jedným z cieľov je vytvárať predchádzajúce a následné aktivity v hodnotovom reťazci, od nakupovaného tovaru po predané výrobky, čo najviac klimaticky neutrálne. Do roku 2030 by sa hodnota s tým súvisiacich emisií (oblasť 3) mala znížiť o 15 percent resp. o viac ako 50 miliónov ton ročne. Bosch sa voči Science-Based-Target-Initiative ako prvý dodávateľ automobilového priemyslu zaviazal k merateľnému cieľu. Okrem toho spoločnosť koncentruje svoje znalosti a skúsenosti takmer 1 000 Bosch odborníkov na celom svete a z viac ako 1 000 vlastných projektov energetickej účinnosti v novej poradenskej spoločnosti „Bosch Climate Solutions.“ „Chceme, aby naše skúsenosti boli zdieľané s ďalšími spoločnosťami na ich ceste k dosiahnutiu CO2 neutrality,“ odôvodnil Denner tento krok.

Rastový trh pre Európu: Vstup do vodíkovej ekonomiky

„Ochrana klímy je pre prežitie ľudstva životne dôležitá - síce to niečo stojí, ale nerobiť nič bude ešte drahšie,“ zdôraznil Denner. „Politici musia uvoľniť cestu pre väčšiu kreativitu v spoločnostiach, aby technika bola prospešná životnému prostrediu - bez negatívneho vplyvu na prosperitu.“ Podľa Dennera je dôležitá rozsiahla technologická ofenzíva, ktorá predpisuje nielen batériovú elektrickú cestu k udržateľnej mobilite, ale berie do úvahy aj efektívne spaľovacie motory eFuels a palivový článok. Šéf spoločnosti vyzval v dobe po koronakríze k odvážnemu vstupu do vodíkovej ekonomiky a výroby eFuels. To je podľa neho jediný spôsob, ako byť do roku 2050 v Európe klimaticky neutrálny. „Dnešné vodíkové aplikácie sa musia dostať z reálnych laboratórií do reálnej ekonomiky,“ povedal Denner. Vyzval politikov, aby podporovali nevyhnutné technológie. „Týmto spôsobom môžeme taktiež dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti ochrany klímy,”povzbudil Denner.

Pripravené pre vodík: Mobilné a stacionárne palivové články

Ochrana klímy urýchľuje štrukturálne zmeny v mnohých priemyslových odvetviach. „Vodík sa stáva čoraz viac dôležitým v automobilovom priemysle aj v stavebníctve. Bosch je na to veľmi dobre pripravený,“ povedal Denner. So svojím partnerom Powercell spoločnosť Bosch už pripravuje industrializáciu zostavy mobilného palivového článku na použitie vo vozidlách. Uvedenie na trh je plánované na rok 2022. Spoločnosť si týmto spôsobom chce vybudovať úspešnú pozíciu na ďalšom rastovom trhu: Už v roku 2030 by mohlo byť každé ôsme novo registrované ťažké úžitkové vozidlo vybavené palivovým článkom. Na stacionárnych palivových článkoch Bosch spolupracuje so svojím partnerom Ceres Power. Je ich možné použiť napríklad na napájanie dátových centier. Spoločnosť Bosch už do 2030 očakáva tržný objem pre elektrárne s palivovými článkami viac ako 20 miliárd eur.

Pohonná a tepelná technika: Elektrifikácia produktového portfólia

„Elektrické riešenia s cieľom ochrany klímy budú v automobiloch spočiatku schopné len dopĺňať predtým dominantnú spaľovaciu techniku,“ zdôraznil Denner. Preto Bosch naďalej vyvíja pohonnú techniku s otvorenou technológiou. Podľa prieskumu trhu firmy Bosch budú v roku 2030 dva z troch nových automobilov naftové alebo benzínové, s hybridným pohonom alebo bez neho. Spoločnosť preto naďalej investuje do vysoko efektívnych spaľovacích motorov. Vďaka novej technike úpravy výfukových plynov od spoločnosti Bosch naftové motory nemajú takmer žiadne emisie oxidov dusíka, čo bolo dokázané aj nezávislými testami. Bosch taktiež dôsledne pokračuje vo vývoji v oblasti benzínových systémov: Vďaka vnútorným opatreniam v motore a účinnej následnej úprave výfukových plynov je možné medznú hodnotu častíc normy Euro 6d temp znížiť o približne 70 percent. Bosch sa takisto angažuje v oblasti obnoviteľných palív, pretože súčasné vozidlá musia taktiež určitou mierou prispieť ku zníženiu CO2. Takzvané eFuels, tzn. syntetické palivá, ktoré sú vyrábané výhradne pomocou obnoviteľných zdrojov energie, môžu zaistiť CO2 neutralitu vozidiel so spaľovacím motorom. Podľa Dennera by preto bolo vhodné zohľadniť palivá typu eFuel vo flotilovej spotrebe, namiesto ďalšieho sprísňovania regulácie CO2 čisto len pre emisie vozidiel.

Okrem toho sa chce spoločnosť Bosch stať lídrom na trhu elektrickej mobility. Za týmto účelom spoločnosť investuje cca 100 miliónov eur do výroby elektrických pohonných systémov v závodoch Eisenach a Hildesheim. Elektrifikácia sa taktiež presadzuje v oblasti tepelnej techniky, napríklad pri modernizácii vykurovacích systémov. „Očakávame dekádu elektrifikácie v kotolni,“ predpovedal šéf firmy Bosch. V tejto súvislosti investuje Bosch ďalších 100 miliónov eur do aktivít v oblasti tepelných čerpadiel, chce rozšíriť vývoj a zdvojnásobiť svoj podiel na trhu.

Fiškálny rok 2019: Dobrý výsledok v slabom tržnom prostredí

„Skupine Bosch sa navzdory slabnúcej svetovej ekonomike a 5,5% poklesu automobilovej výroby v roku 2019 darilo dobre,“ povedal Asenkerschbaumer. Vďaka veľkému počtu úspešných produktov boli tržby vo výške 77,7 miliárd eur len 0,9 percent pod úrovňou minulého roku; po očistení od vplyvov výmenných kurzov klesli o 2,1 percenta. Skupina Bosch dosiahla prevádzkový výsledok pre zdanením a daňami (prevádzkový EBIT) vo výške 3,3 miliardy eur. Prevádzková marža EBIT tak dosiahla 4,2 percenta. Bez pozitívnych zvláštnych efektov vďaka predaju aktivít v oblasti baliacich strojov činí výnos 3,5 percenta. „Okrem veľkých investícii do projektov zaisťujúcich budúcnosť bol výkaz ziskov negatívne ovplyvnený predovšetkým slabými trhmi, ako je Čína a India, ďalším poklesom dopytu po naftových motoroch a vysokými nákladmi na reštrukturalizáciu, hlavne v oblasti mobility,“ uviedol finančný riaditeľ Asenkerschbaumer. Bosch disponuje solídnou finančnou silou s pomerom vlastného kapitálu 46 percent a cash flow deväť percent tržieb v roku 2019. Výdaje na výskum a vývoj vzrástli na 6,1 miliardy eur, čo predstavuje 7,8 % tržieb. Kapitálové výdaje boli na úrovni 5 miliárd eur a tým mierne nad úrovňou predchádzajúceho roku.

Fiškálny rok 2019: Vývoj podľa obchodných oblastí

Obchodná oblasť Mobility Solutions dosiahla obrat 46,8 miliárd eur navzdory poklesu svetovej výroby automobilov. Výnosy tak boli o 1,6 percenta nižšie než v predchádzajúcom roku, o 3,1 percenta po očistení od vplyvu výmenných kurzov. Obchodná oblasť Bosch s najvyššími tržbami sa vyvíjala lepšie než celosvetový trh. Prevádzkový zisk EBIT činil 1,9 percent z obratu. Vo firemnej oblasti Spotrebný tovar sa situácia v priebehu roku zlepšovala. Obrat dosiahol 17,8 miliardy eur. To je pokles o 0,3 percenta, 0,8 percenta po očistení od vplyvu výmenných kurzov. Prevádzkový zisk EBIT vo výške 7,3 percenta obratu bol nižší než v minulom roku. Obchodná oblasť Priemyselná technika pocítila pokles strojárskeho trhu, aj napriek tomu zvýšila tržby o 0,7 percenta na 7,5 miliardy eur, ale po očistení od vplyvov výmenných kurzov tržby mierne poklesli o 0,4 percenta. Bez jednorazového zvláštneho efektu z predaja divízie Baliaca technika činil prevádzkový zisk EBIT sedem percent tržieb. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov tržby vzrástli o 1,5 percenta na 5,6 miliardy eur, t.j. o 0,8 percenta po očistení od vplyvov výmenných kurzov. Prevádzkový zisk EBIT predstavuje 5,1 percenta tržieb.

Fiškálny rok 2019: Vývoj podľa regiónov

V roku 2019 bol vývoj spoločnosti Bosch v jednotlivých regiónoch rôzny. V regióne Európa boli tržby 40,8 miliárd eur a tým o 1,4 percenta nižšie než v predchádzajúcom roku, po očistení od vplyvov výmenných kurzov o 1,2 percenta nižšie. V regióne Severná Amerika tržby vzrástli o 5,9 percenta na 13 miliárd eur, t.j. o 0,6 percenta po očistení od vplyvov výmenných kurzov. V regióne Južná Amerika tržby vzrástli o 0,1 percenta na 1,4 miliardy eur, ale po očistení od vplyvov výmenných kurzov o šesť percent. V regióne Ázia a Pacifik (vrátane Afriky) sa prejavil prepad automobilovej výroby v Indii a Číne. Obrat klesol o 3,7 percenta na 22,5 miliardy eur, po očistení od vplyvov výmenných kurzov o 5,4 percenta.

Zamestnanci: Každý piaty pracuje vo výskume a vývoji

K 31. decembru 2019 zamestnávala skupina Bosch na celom svete 398 150 zamestnancov v takmer 440 dcérskych a regionálnych spoločnostiach v 60 krajinách. Zásadná skutočnosť pre pokles počtu zamestnancov o 2,9 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol predaj divízie Baliaca technika. Vo výskume a vývoji pracuje v spoločnosti Bosch približne 72 600 špecialistov, čo je takmer o 4 000 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet vývojárov softwaru v spoločnosti sa v roku 2019 zvýšil o viac ako desať percent na približne 30 000 zamestnancov.

Dôležité kľúčové dáta nájdete tu, výročná správa za rok 2019 tu.

Kontakt pre novinárov:

Spoločnosť, ekonomika a financie:

Sven Kahn
telefón: +49 711 811-6415
Twitter: @BoschPresse

Udržateľná mobilita:

Jörn Ebberg
telefon: +49 711 811-26223
Twitter: @JoernEbberg

Udržateľnosť, CO2 neutralita:

Agnes Mazzei
telefón: +49 711 811 38140
Twitter: @AgnesMazzei

Ľudské zdroje a sociálne záležitosti, pandémia koronavírusu:

Trix Boehne
telefón: +49 30 32788-561
Twitter: @TrixBoehne

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?