Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Obchodný rok 2023: Bosch zvyšuje obrat a zlepšuje výsledky aj napriek nepriaznivým vplyvom

Slabá ekonomická situácia zvyšuje tlak na náklady – oneskorenie dosiahnutia cieľovej marže

  • Najväčšie úsilie: Obrat upravený o vplyv výmenných kurzov vzrástol o 8 % na 91,6 miliardy eur / EBIT marža z prevádzkovej činnosti sa zvýšila na 5 %.
  • Široký záber: Cielené riadenie portfólia posilňuje strategické smerovanie.
  • Zosúladenie: Integrovaná oblasť Mobility „v prevádzke“ od januára 2024.
  • Stefan Hartung: „Napriek nepriaznivému vývoju v obchodnom roku 2023 pokračujeme v proaktívnych investíciách do technológií, ktoré budú formovať budúcnosť, najmä tých, ktoré súvisia s opatreniami v oblasti klímy.“
  • Markus Forschner: „Protivietor pretrváva, a preto posúvame časový plán dosiahnutia našej cieľovej marže. Musíme naďalej vyvažovať efektívne využívanie kapitálových zdrojov a našu ziskovosť, aby sme mohli financovať budúci rast.“
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Nemecko – Spoločnosť Bosch splnila svoje očakávania aj napriek výzvam obchodného roka 2023. Podľa predbežných údajov1 dosiahol dodávateľ technológií a služieb obrat vo výške 91,6 miliardy eur a po očistení od kurzových vplyvov tak vzrástol o 8 % (nominálny rast o 4 %). Prevádzková marža EBIT dosiahla 5 %, čo predstavuje mierne zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku (4,3 %), a tým splnila očakávania. „Rok 2023 bol pre spoločnosť Bosch ťažší, než sa očakávalo. Vďaka vrcholnému úsiliu sa nám podarilo zvýšiť obrat a zlepšiť marže. Pokrok sme dosiahli aj napriek silnému protivetru,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, pri prezentácii predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti. „Vzhľadom na ťažké podmienky je to pôsobivý úspech našich zamestnancov. Aj nasledujúce roky budú od nás všetkých vyžadovať veľa.“

V uplynulom obchodnom roku sa spoločnosti Bosch podarilo ďalej rozšíriť svoje oblasti rastu, pokročiť v transformácii svojho podnikania v obchodnej oblasti Mobility a posilniť konkurencieschopnosť všetkých ďalších oblastiach, v ktorých pôsobí. „Pokračujeme v proaktívnych investíciách do technológií, ktoré budú formovať budúcnosť – najmä do technológií súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy. Zaznamenávame však oneskorenie prieniku takýchto technológií na trh a dynamika zo strany trhu sa spomalila. Musíme reagovať na slabšiu situáciu zo strany objednávok a zostať konkurencieschopní,“ povedal Hartung. Vzhľadom na tieto okolnosti spoločnosť Bosch očakáva, že vo viacerých oblastiach bude potrebné vykonať úpravy. Napríklad v obchodnej oblasti Mobility, kde o tom nedávno začali rokovať so zástupcami zamestnancov. Všetky potrebné personálne úpravy by mali byť spoločensky čo najprijateľnejšie. V súlade s pracovnou zmluvou uzavretou so zástupcami zamestnancov v lete 2023 pre pracoviská Mobility v Nemecku sa prepúšťanie do konca roka 2027 nepripúšťa. „Zmena môže byť úspešná len prostredníctvom sociálneho partnerstva. Zároveň sme zaviazaní Nemecku ako priemyselnej lokalite a najmä ako výrobnej lokalite,“ povedal Hartung. Okrem toho chce Bosch pokračovať v prijímaní zamestnancov v obzvlášť perspektívnych oblastiach podnikania a rekvalifikovať čo najviac aktuálnych zamestnancov, aby ich presunul z oblastí, v ktorých sa počet zamestnancov zmenšuje, do oblastí, v ktorých rastie. Do roku 2030 plánuje spoločnosť vynaložiť na vzdelávanie a rekvalifikáciu celkovo približne 4 miliardy eur. „To bude vyžadovať aj ochotu zo strany zamestnancov,“ dodal Hartung.

Politika v oblasti klímy: Nestabilita oslabujúca dynamiku trhu
Boj proti klimatickým zmenám zostáva pre technologické spoločnosti, ako je Bosch, dôležitým problémom a otvára množstvo obchodných príležitostí. Spoločnosť Bosch nedávno predstavila technológie a riešenia pre udržateľné využívanie energie na veľtrhu spotrebnej elektroniky CES v USA. Hartung sa domnieva, že súčasná klimatická politika destabilizuje podnikateľské prostredie mnohých spoločností. „Keď je implementácia náhla, ako sme to nedávno videli v prípade náhleho zrušenia dotácií na elektromobily v Nemecku, vznikajú problémy,“ povedal. „Nestála štruktúra politiky bráni dlhodobým nákupným rozhodnutiam. Ekonomika potrebuje väčšiu predvídateľnosť – v skutočnosti čo najväčšiu.“ Hartung zároveň prejavil pochopenie pre tvorcov politík: Mnohé vlády v západných krajinách sú pod tlakom úsporných opatrení aj populistickej kritiky a zároveň musia chrániť prosperitu a zmierňovať globálne otepľovanie.

Stratégia rastu: Investície ako doplnok inovácií
Aj v súčasnej slabej ekonomickej situácii Bosch dosahuje pokrok a drží sa svojich strategických cieľov: Cieľom spoločnosti je byť jedným z troch najväčších dodávateľov na svojich kľúčových trhoch a efektívne sa umiestniť vo všetkých regiónoch sveta. „Najmä v časoch transformácie sa naša široká pôsobnosť v rôznych odvetviach a regiónoch ukazuje ako neoceniteľná,“ povedal Hartung. „To však nevylučuje cielené riadenie portfólia.“ Zahŕňa to aj rozhodnutie, aby sa divízia Building Technologies sústredila na systémovú integráciu a aby predala väčšinu svojich produktov. Okrem toho spoločnosť Bosch v roku 2015 získala spoločnosť Climatec a minulý rok spoločnosť Paladin Technologies s cieľom posilniť svoju pozíciu na severoamerickom trhu automatizácie budov.

Bosch úspešne rozširuje aj oblasti rastu, ktoré si definoval, ako napríklad podnikanie v oblasti polovodičov. S investíciou do európskeho spoločného podniku ESMC a akvizíciou továrne na výrobu waferov v Roseville v USA urobila spoločnosť Bosch v roku 2023 významné investičné rozhodnutia. Spoločnosť sa zameriava na ďalší rast s výrobou čipov z karbidu kremíka alebo skrátene SiC čipov. Tieto polovodiče sa používajú vo výkonovej elektronike elektromobilov a môžu zvýšiť dojazd. „Tým, že štruktúry karbidu kremíka budujeme vertikálne a nie na rovnej ploche, môžeme ďalej zvýšiť hustotu výkonu čipov. Boli sme prvým výrobcom SiC, ktorý túto technológiu uviedol na trh, a s druhou generáciou sme do roku 2023 dokázali zvýšiť výkon o ďalších 30 percent,“ povedal Hartung a poukázal na inovatívnu silu spoločnosti. „V spoločnosti Bosch investície dopĺňajú inovácie.“ Od roku 2026 plánuje spoločnosť Bosch vyrábať prvé vertikálne štruktúrované SiC čipy na cenovo výhodných 200-milimetrových doštičkách (waferoch).

Transformácia v oblasti Mobility: Štandardizácia na podporu elektromobility
Bosch reaguje na transformáciu automobilového priemyslu najväčšou zmenou svojej hlavnej činnosti v histórii spoločnosti. Integrovaná obchodná oblasť Mobility je v prevádzke od začiatku roka 2024. Jednou z jeho noviniek je horizontálna zodpovednosť za tri oblasti budúceho významu: softvér, polovodiče a počítače do vozidiel. Keďže spoločnosť Bosch smeruje k mobilite budúcnosti, plánuje zlepšiť spôsob, akým využíva nové a zavedené technológie na maximalizáciu svojich obchodných príležitostí.

Napríklad sa zvýšil dopyt po nových redundantných brzdových systémoch, ktoré podporujú najmä automatizovanú a elektrifikovanú jazdu. Hartung uvádza, že spoločnosť Bosch tu plánuje 10-percentný ročný rast až do roku 2030. „Celkovo s našimi brzdovými systémami rastieme dvakrát rýchlejšie ako konkurencia. Udržiavame si aj obrat v oblasti ESP, hoci objem trhu tu klesá.“ Pokiaľ ide o elektromobilitu, Hartung sa domnieva, že je ešte veľa práce, napríklad odstrániť nedostatok nabíjacích staníc a cenovo dostupných elektromobilov v Európe. „Čína dokázala v minulom roku zvýšiť svoj vývoz automobilov o 60 %, čo je úspech, ktorý by nás mal prinútiť zamyslieť sa,“ uviedol. „Vieme, že naši čínski zákazníci uprednostňujú štandardizáciu v oblasti riešení elektrických pohonných jednotiek – to prináša úspory z rozsahu, ktoré si v Európe nemôžeme nechať ujsť.“

Obchodný vývoj v roku 2023: Silný rast v oblasti Mobility a Energetika a technika budov
V roku 2023 bol vývoj obratu v obchodných oblastiach spoločnosti Bosch zmiešaný. S 56,3 miliardy eur v roku 2023 zostala Mobility obchodnou oblasťou s najsilnejším obratom spoločnosti Bosch. Dosiahla rast 7 %, resp. 11 % po zohľadnení kurzových vplyvov. „Po našich výrobkoch je dopyt, a to tak v tradičných, ako aj v nových oblastiach podnikania. To nás motivuje k ďalšiemu rozvoju tejto oblasti, čo je úloha, ktorá si od nás bude ešte veľa vyžadovať,“ povedal Dr. Markus Forschner, člen predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Bosch. Obchodná oblasť Priemyselná technika dosiahla obrat 7,5 miliardy eur. Táto hodnota je o 8 % vyššia ako v predchádzajúcom roku vďaka akvizícii spoločnosti HydraForce; po očistení o kurzové vplyvy to predstavuje nárast o 10 %. V oblasti Spotrebného tovaru dosiahli obrat 19,9 miliardy eur. „Výrazná spotrebiteľská zdržanlivosť mala výrazný vplyv na náš obchod s elektrickým náradím a domácimi spotrebičmi,“ uviedol Forschner. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa obrat znížil o 7 %; po očistení od kurzových vplyvov to bol mierny pokles o 1 %. Obchodná oblasť Energetika a technika budov zaznamenala silný rast obratu o 9 percent na 7,6 miliardy eur. Po očistení o kurzové vplyvy sa tento nárast zvýšil na 11 percent. „Tu sme profitovali nielen z veľkého dopytu po energeticky účinnej a obnoviteľnej vykurovacej technike, ale aj z rozšírenia našej servisnej činnosti v divízii Bosch Global Service Solutions,“ povedal Forschner.

Obchodný vývoj v roku 2023: Najsilnejší rast v Európe a Severnej Amerike
Vývoj regionálneho obratu v spoločnosti Bosch bol tiež zmiešaný. „Európa a Severná Amerika zaznamenali najsilnejší nominálny rast,“ povedal Forschner. V Európe vzrástol obrat o 6 % na 46,8 mld. eur, čo je po očistení od kurzových vplyvov nárast o 8 %. Obrat v Severnej Amerike vzrástol na 15,2 miliardy eur – nárast o 4 percentá, resp. o 8 percent po očistení o kurzové vplyvy. V Južnej Amerike dosiahol obrat 1,7 miliardy eur, čo je o 6 percent menej ako v predchádzajúcom roku. Po úprave o kurzové vplyvy však rast dosiahol 4 percentá. „Rozhodujúcim faktorom tu bol slabý brazílsky real,“ vysvetlil Forschner. Obrat v ázijsko-pacifickom regióne mierne stúpol o 1 percento na 27,9 miliardy eur, resp. o 9 percent po očistení od kurzových vplyvov. „Tieto údaje odrážajú slabší vývoj vo viacerých odvetviach čínskej ekonomiky,“ uviedol Forschner. „Náš silný rast v Indii a Japonsku to dokázal kompenzovať len čiastočne.“

Vývoj počtu zamestnancov v roku 2023: Zamestnanosť na stabilnej úrovni
K 31. decembru 2023 zamestnávala skupina Bosch na celom svete približne 427 600 ľudí. Podľa predbežných údajov je to približne o 4 200 alebo o dobré 1 % viac ako v predchádzajúcom roku. V Nemecku zostal počet zamestnancov prakticky nezmenený na úrovni 133 800 ľudí.

Vyhliadky na rok 2024: Slabý rastový stimul zo strany svetovej ekonomiky
Na tento rok Bosch stále očakáva len mierny celosvetový hospodársky rast na úrovni 2 až 2,5 %. „Podľa našich odhadov začne globálna ekonomika naberať na dynamike až v roku 2025,“ povedal Forschner. „Vyhliadky vo všetkých našich kľúčových oblastiach sú pochmúrne.“ V automobilovom priemysle očakáva spoločnosť Bosch v roku 2024 podobnú úroveň výroby ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť predpovedá, že hospodársky pokles v strojárstve bude pokračovať, a oživenie dopytu po spotrebnom tovare očakáva až v roku 2025. V oblasti energetiky sa Bosch domnieva, že ochota zákazníkov nakupovať zostáva tlmená, najmä na kľúčovom nemeckom trhu. Dôvodom je neistota majiteľov domov v súvislosti s budúcimi predpismi pre vykurovacie systémy. Spoločnosť nepočíta s podporou trhov ani v hospodárskom roku 2024. „Pevne držíme našu cieľovú maržu na úrovni minimálne 7 %, aj keď musíme vo vlažnom ekonomickom prostredí realizovať značné počiatočné investície,“ povedal Forschner. V každom prípade Bosch posúva svoj predchádzajúci časový plán na dosiahnutie cieľovej marže o jeden až dva roky. Spoločnosť má v úmysle ďalej zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie nákladov a konkurencieschopnosti, aby mohla úspešne preniknúť na budúce trhy. Forschner dodal: „Snažíme sa o rovnováhu medzi ziskovosťou a efektívnym využívaním našich kapitálových zdrojov na jednej strane a počiatočnými investíciami pre budúci rast na strane druhej.“

1 Na základe interného vykazovania; môže sa líšiť od externých údajov uverejnených vo výročnej správe.

Kľúčové dáta spoločnosti Bosch za obchodný rok 2023 – predbežné zaokrúhlené údaje1

Údaje v miliardách eur20232022   Nominálna medziročná zmena
(upravená o vplyvy výmenných kurzov)
Celkový obrat91,688,8   4 % (8 %)
Obrat obchodných oblastí2      
Mobility56,352,5   7 % (11 %)
Priemyselná technika7,56,9   8 % (10 %)
Spotrebný tovar19,921,3   -7 % (-1 %)
Energetika a technika budov7,67,0   9 % (11 %)
Obrat podľa regiónov      
Európa46,844,3   6 % (8 %)
– z toho Nemecko19,117,2   11 % (11 %)
Severná Amerika (vrátane Mexika)15,214,6   4 % (8 %)
Južná Amerika1,71,8   -6 % (4 %)
Ázia a Tichomorie (vrátane ostatných regiónov)27,927,6   1 % (9 %)
Výsledok      
Prevádzkový zisk EBIT
ako percento obratu (výnos)
4,6
5,0
3,8
4,3
    

ZamestnanciStav k 31.12.2023Medziročná zmena
Bosch Group427 6007 600
Európa
– z toho Nemecko
254 800
133 800
1 700
400
Severná Amerika (vrátane Mexika)40 2003 200
Južná Amerika11 5000
Ázia a Tichomorie (vrátane ostatných regiónov)121 1002 700
Zamestnanci vo výskume a vývojiStav k 31.12.2023Medziročná zmena
Bosch Group celkom90 1004 600
Európa
- z toho Nemecko
47 600
33 300
1 800
500
Severná Amerika (vrátane Mexika)3 900400
Južná Amerika500100
Ázia a Tichomorie (vrátane ostatných regiónov)38 1002 300

1 Na základe interného vykazovania; môže sa líšiť od neskôr zverejnených údajov vo výročnej správe.
2 Bez ostatných aktivít

Kontakt pre novinárov:

Podnikové, obchodné a finančné témy:
Sven Kahn
Tel.: +49 711 811-6415
E-mail: Sven.Kahn@de.bosch.com

Energetika a stavebné technológie:
Dörthe Warnk
Tel.: +49 711 811-55508
E-mail: Doerthe.Warnk@de.bosch.com

Udržateľná mobilita:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
E-mail: Joern.Ebberg@de.bosch.com

Ľudské zdroje a sociálne zabezpečenie:
Kristina Müller-Poschmann
Tel.: +49 711 811-13315
E-Mail: Kristina.Mueller-Poschmann@de.bosch.com

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.